Menu
welkom inloggen patiënten actueel: covid 19 medewerkers spreekuur buiten openingstijden waarneming herhalingsrecepten locatie veelgestelde vragen privacyverklaring links

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk.

Algemeen

De Algemene Verorderning Gegevensbescherming (AVG - EU Verordening 2016/679) is de nieuwe 'wet' ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze verordening heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.
Naast deze verordening gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Praktijk

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking bijvoorbeeld noodzakelijk zijn voor de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting, zoals het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet publieke gezondheid.

De plichten van de praktijk

Onze praktijk is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen onze praktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe vijftien jaar vanaf de laatste behandeling (per 1 januari 2020 twintig jaar), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene

U hebt de volgende rechten:

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan onze praktijk. Dit kunt u ook laten doen door een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde of uw curator of mentor.

Toelichting op het aanvraagformulier

Houdt u er wel rekening mee dat uw medische gegevens op grond van wettelijke bepalingen in principe worden bewaard tot maximaal vijftien jaar na het laatste contact (vanaf 1 januari 2020 twintig jaar). U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. Wij behandelen de door u ingevulde gegevens strikt vertrouwelijk. De praktijk is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te (laten) halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschouwt een patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten de aanvraag dus zelf indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, kunnen de medische gegevens worden verstrekt als kan worden aangenomen dat de overledene er geen bezwaar tegen zou hebben gehad of als er zwaarwegende belangen zijn om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van onze praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld op grond van wettelijke bepalingen of wanneer moet worden gevreesd voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens zo nodig mondeling, schriftelijk of digitaal worden uitgewisseld met andere zorgverleners, zoals de apotheker die een recept verwerkt en daarvoor gegevens krijgt van de huisarts.

Uitwisseling gegevens

Onze praktijk kan op termijn, nadat u hiervoor gericht toestemming hebt gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens gaan uitwisselen met waarnemers of de huisartsenpost (Hadoks Acute zorg - voorheen Smash - Stichting Mobiele Artsen Service Haaglanden). Bent u 's avonds of in het weekend op de huisartsenpost geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de praktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de post bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
Ook kunnen er medicatiegegevens worden gedeeld met uw apotheek en uw behandelende medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Dit draagt bij aan uw medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat die op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Die geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Als u ons vraagt uw dossier over te dragen, dan doen we dat binnen een maand.
Uw medisch dossier wordt door ons persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan, indien mogelijk, ook via beveiligde e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen.

Website en cookies

De huidige versie van onze website biedt nog niet de mogelijkheid gegevens achter te laten. Daarop gerichte bepalingen zult u dus niet aantreffen in deze verklaring. Wel wordt bij een bezoek aan de website een sessiecookie geplaatst.
Een cookie is een klein tekstbestandje dat door de browser wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Sessiecookies zorgen ervoor dat een bezoeker die inlogt (dat kunnen thans alleen de medewerkers van de praktijk) ook ingelogd blijft. Omdat bij het eerste bezoek nog niet duidelijk is of iemand wil inloggen, worden altijd sessiecookies aangeboden. In beginsel kunt u die zonder problemen weigeren. Dat kunt u doen door de instellingen van uw browser aan te passen. U kunt dan desgewenst ook al opgeslagen cookies verwijderen.
Mocht inloggen door bezoekers ooit mogelijk worden en wilt u daar dan gebruik van maken, dan zult u er helaas niet aan ontkomen sessiecookies te accepteren.

Wijzigingen in deze verklaring

Deze verklaring kan zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd, als de situatie dat vereist. Het verdient dan ook aanbeveling om de betreffende pagina regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Vraag of klacht

Hebt u een vraag of een klacht, bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.
Op grond van de AVG kunt u overigens desgewenst een klacht indienen bij de toezichthouder in het land waar u bent gevestigd. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

PV versie 1.0.0 - 17-10-2018